Polityka prywatności

Polityka prywatności

Jeśli tutaj jesteś to znaczy, że cenisz swoją prywatność.

Rozumiem, dlatego przygotowałam dokument, w którym opisuję zasady przetwarzania Twoich danych osobowych oraz wykorzystania ciasteczek (pliki cookies) na witrynie https://rodzicemjestem.pl

Jeśli masz wątpliwości lub pytania dotyczące polityki prywatności możesz napisać do nas na adres ola@olarother.pl


Polityka prywatności
obowiązująca od dnia 01.12.2023 r.

Poniżej znajdziesz informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku
z korzystaniem przez Ciebie z moich stron internetowych oraz z innych świadczonych przeze mnie
usług. W niniejszej Polityce prywatności znajdziesz także informacje na temat plików cookie
(ciasteczek), wykorzystywanych na stronach internetowych (dalej określanych zbiorczo jako „Strona
internetowa”), działających pod adresami:
 https://rodzicemjestem.pl/
https://rodzicielskidrogowskaz.pl
https://mamdrogowskaz.pl
https://olarother.pl 


Kim jestem, czyli dane administratora i kontakt z administratorem

Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
Administratorem, czyli podmiotem, który określa cele i sposoby przetwarzania Twoich danych
osobowych, jest Aleksandra Rother.
W sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz się ze mną kontaktować,
pisząc na adres e-mail: [ola@olarother.pl] lub korespondencyjnie na adres: [ul. Słomianka 40a 42-680
Tarnowskie Góry]


Przetwarzanie danych osób kontaktujących się z administratorem

Dotyczy danych osób kontaktujących się z administratorem w jeden z następujących sposobów:
a) droga mailowa,
b) droga telefoniczna,
c) formularz kontaktowy,
d) komunikatory i wiadomości prywatne na portalach społecznościowych
Gdy kontaktujesz się ze mną mailowo, telefonicznie, poprzez formularz kontaktowy, formularz
konsultacji lub komunikator na portalach społecznościowych – np. poprzez Messenger, WhatsApp,
Discord bezpośrednie wiadomości w serwisach Instagram, Pinterest, LinkedIn, Twoje dane osobowe otrzymuję bezpośrednio od Ciebie i są one przetwarzane w następujących celach i na następujących
podstawach prawnych:
1. udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania – co stanowi mój prawnie uzasadniony interes
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
2. podejmowania działań przed zawarciem umowy na Twoje żądanie, np. przesyłanie ofert na
Twoją prośbę – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
3. ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, co stanowi mój prawnie uzasadniony interes
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji powyższych celów,
w szczególności celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub przesłania Ci oferty.
Twoje dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów lub do
czasu wniesienia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
W przypadku zawarcia z Tobą umowy, dane osobowe zgromadzone w toku prowadzonej
korespondencji są przechowywane na zasadach wskazanych w sekcji „Przetwarzanie danych
osobowych Klientów (osób fizycznych)”. Jeśli nie dojdzie między nami do zawarcia umowy, dane
osobowe zostaną usunięte maksymalnie po upływie 5 lat od nawiązania kontaktu.


Przetwarzanie danych osobowych Klientów (osób fizycznych)

W przypadku, gdy zawrzemy umowę o świadczenie przez mnie usług na Twoją rzecz, gdy zamieścisz
swój komentarz na Stronie internetowej, dokonasz zakupu w moim sklepie internetowym lub
zapiszesz się na organizowane przeze mnie szkolenie, warsztaty lub podobne wydarzenie, otrzymuję
dane osobowe bezpośrednio od Ciebie i przetwarzam je w następujących celach i na następujących
podstawach prawnych:
1. zawarcia z Tobą umowy i jej wykonywania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
2. realizacji świadczonych przeze usług, w tym: składania zamówień w sklepie internetowym,
dostarczania treści cyfrowych (w tym Newslettera), udzielania konsultacji, zamieszczania
komentarzy pod wpisami na Stronie internetowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
(przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług drogą
elektroniczną);
3. bieżącego kontaktu w sprawie realizacji usług, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji,
zapobiegania oszustwom, co stanowi mój prawnie uzasadniony interes zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
4. realizacji ciążących na mnie obowiązków prawnych z zakresu podatków i rachunkowości
w szczególności: wystawienia faktury lub innego dowodu księgowego, prowadzenia
księgowości, rozliczenia podatków, archiwizacji danych na potrzeby księgowe – na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami prawa podatkowego i ustawy
o rachunkowości;
5. ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, co stanowi mój prawnie uzasadniony interes
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
6. w celach marketingowych, tj. przesyłania Tobie informacji handlowych drogą elektroniczną,
w tym w ramach Newslettera, lub kierowania do Ciebie komunikatów marketingowych przez
telefon, jeśli wyrazisz na to zgodę – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz zgodnie z art.
10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ustawy Prawo
telekomunikacyjne.

Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji przeze mnie obowiązków prawnych
jest obowiązkowe i wynika z przepisów podatkowych i ustawy o rachunkowości. Podanie danych
osobowych w celu zawarcia umowy jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia tej umowy i jej
realizacji. Podanie danych osobowych w pozostałym zakresie jest dobrowolne i nie stanowi warunku
zawarcia umowy i jej realizacji.
Dane osobowe są przechowywane przez okres realizacji umowy, a następnie do czasu ustania
obowiązku ustawowego przechowywania danych (5 lat od zakończenia roku podatkowego) oraz do
upływu okresu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody są
przechowywane do momentu jej cofnięcia.
W przypadku dodania treści (wpisu, komentarza) na Stronie internetowej, Twoje dane osobowe będą
przechowywane przez czas trwania publikacji danego wpisu lub komentarzy pod wpisem, a po jego
usunięciu nie będą przeze mnie przechowywane.


Przetwarzanie danych osobowych Kontrahentów (osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą)

Jeśli zawieram z Tobą umowę o świadczenie na moją rzecz usług lub inną umowę, dane osobowe
otrzymuję bezpośrednio od Ciebie i przetwarzam je w następujących celach i na następujących
podstawach prawnych:
1. zawarcia z Tobą umowy i jej wykonywania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
2. bieżącego kontaktu w sprawie realizacji usług, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji,
zapobiegania oszustwom, utrzymywania relacji biznesowych, co stanowi mój prawnie
uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
3. realizacji ciążących na mnie obowiązków prawnych z zakresu podatków i rachunkowości
w szczególności: prowadzenia księgowości, rozliczenia podatków, archiwizacji danych na
potrzeby księgowe – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami prawa
podatkowego i ustawy o rachunkowości;
4. ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, co stanowi mój prawnie uzasadniony interes
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
5. w celach marketingowych, tj. przesyłania Tobie informacji handlowych drogą elektroniczną,
w tym w ramach Newslettera, lub kierowania do Ciebie komunikatów marketingowych przez
telefon, jeśli wyrazisz na to zgodę – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz zgodnie z art.
10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ustawy Prawo
telekomunikacyjne.
Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji przeze mnie obowiązków prawnych
jest obowiązkowe i wynika z przepisów podatkowych i ustawy o rachunkowości. Podanie danych
osobowych w celu zawarcia umowy jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia tej umowy i jej realizacji. Podanie danych osobowych w pozostałym zakresie jest dobrowolne i nie stanowi warunku
zawarcia umowy i jej realizacji.
Dane osobowe są przechowywane przez okres realizacji umowy, a następnie do czasu ustania
obowiązku ustawowego przechowywania danych (5 lat od zakończenia roku podatkowego) oraz do
upływu okresu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody są
przechowywane do momentu jej cofnięcia.


Przetwarzanie danych osobowych Przedstawicieli (osób reprezentujących klientów lub
kontrahentów)

Jeśli mój klient lub kontrahent (zarówno będący osobą fizyczną, jak i spółką lub innego rodzaju
podmiotem) jest reprezentowany przez Ciebie lub zostałeś przez niego wyznaczony do bieżących
kontaktów w związku z zawarciem i realizacją umowy, Twoje dane osobowe otrzymuję od klienta lub
kontrahenta lub bezpośrednio od Ciebie.
Przetwarzam wówczas Twoje dane identyfikacyjne (np. imiona, nazwiska, nazwę podmiotu, który
reprezentujesz lub z którym współpracujesz, nazwę stanowiska/nazwę pełnionej funkcji, zakres
spraw, którymi się zajmujesz), dane dotyczące udzielonego umocowania (np. data udzielonego
umocowania, rodzaj i zakres udzielonego umocowania), dane kontaktowe (np. numer służbowego
telefonu, email).

Twoje dane osobowe przetwarzam w następujących celach i na następujących podstawach
prawnych:
1. w celu zawarcia umowy pomiędzy kontrahentem lub klientem a mną i jej wykonywania,
a w szczególności weryfikacji Twojego umocowania do zawarcia umowy w imieniu
kontrahenta lub klienta oraz kontaktu z Tobą jako osobą kontaktową w związku
z wykonywaniem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu realizowanego zarówno przeze mnie, jak i mojego kontrahenta lub
klienta, którym jest umożliwienie nam sprawnego bieżącego wykonywania umowy oraz
umożliwienie weryfikacji Twojego umocowania do zawarcia umowy w imieniu kontrahenta
lub klienta;
2. w celu dokonania rozliczeń podatkowych i prowadzenia dokumentacji księgowej − na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne dla wypełniania
obowiązków prawnych ciążących na mnie, a wynikających z powszechnie obowiązujących
przepisów prawa, w tym przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości;
3. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy kontrahentem lub klientem
a mną – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów
wynikających z moich prawnie uzasadnionych interesów, polegających możliwości ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń);
4. w celu nawiązania lub utrzymywania relacji biznesowych z kontrahentem lub klientem, za
Twoim pośrednictwem, co stanowi mój prawnie uzasadniony interes zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
5. w celach marketingowych, tj. przesyłania Tobie informacji handlowych drogą elektroniczną,
w tym w ramach Newslettera, lub kierowania do Ciebie marketingu prze telefon – jeśli
wyraziłeś mi na to zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz zgodnie z art. 10 ustawy
o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Jeśli przekazujesz mi swoje dane osobowe bezpośrednio, jest to dobrowolne, przy czym niezbędne
do zawarcia i wykonywania umowy i nawiązania relacji biznesowych. Niepodanie danych osobowych
skutkuje niemożliwością zawarcia i wykonywania powyższej umowy, jak również utrzymywania relacji
biznesowych. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne.
Twoje dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych
powyżej, w szczególności przez okres utrzymywania relacji biznesowych i realizacji umowy zawartej z
moim kontrahentem lub klientem, a następnie będą przeze mnie przechowywane do momentu
przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych
wynikającego z przepisów prawa (np. prawa podatkowego). Dane osobowe przetwarzane na
podstawie zgody będą przechowywane do momentu jej cofnięcia.


Przetwarzanie danych osobowych w mediach społecznościowych

Prowadzę profile w następujących mediach społecznościowych:
● Facebook – profil https://www.facebook.com/RodzicielskiDrogowskaz/ oraz  grupy
„Tarnogórski drogowskaz rodzica” i „Drogowskaz rodzica”
● Instagram – @rodzicielskidrogowskaz 
oraz @olarother ,
● Youtube – kanał @rodzicielskidrogowskaz5300
● Pinterest – https://pin.it/7qDB04t

W związku z prowadzeniem powyższych profili pozyskuję Twoje dane osobowe w związku
z dokonaniem przez Ciebie subskrypcji moich fanpage’y, grup lub kanałów w mediach
społecznościowych (kliknięcie ikony „Lubię to”, „Obserwuj”, „Subskrybuj” itp.), opublikowaniem
przez Ciebie komentarza pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u lub kanale, a
także w związku z przesłaniem mi wiadomości za pośrednictwem portalu społecznościowego.

Przetwarzam Twoje dane osobowe w szczególności w poniższym zakresie:
1. Twój identyfikator użytkownika (może zawierać imię i nazwisko);
2. Twoje dane identyfikacyjne i inne informacje w zakresie opublikowanym przez Ciebie na
własnym profilu na danym portalu społecznościowym;
3. zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach mogę poznać Twój wizerunek);
4. inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) zamieszczone przez Ciebie
dobrowolnie pod moimi postami;
5. treść komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej z Tobą za pośrednictwem danego portalu
społecznościowego;
6. dane statystyczne dotyczące odwiedzin moich profili lub kanałów w mediach
społecznościowych.

W związku z powyższym przetwarzam Twoje dane osobowe w następujących celach i na
następujących podstawach prawnych:
1. prowadzenia profilu w mediach społecznościowych, na warunkach oraz na zasadach
określonych przez operatorów tych portali społecznościowych i informowania za jego
pomocą o aktywności, usługach, promowaniu różnych wydarzeń, konkursów, które
organizuję, dzielenia się wiedzą, a także w celu budowania i utrzymania społeczności oraz w
celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisów
społecznościowych (komentarze, chat, wiadomości, w tym zapisy na wydarzenia), co stanowi
mój prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
2. prowadzenia analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z profili w mediach
społecznościowych, co stanowi mój prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO.
W przypadku korzystania z funkcji statystyk na portalu Facebook, ja i Meta Platforms Ireland Limited
pełnimy funkcję współadministratorów danych przetwarzanych na potrzeby statystyk. Uzgodnienia
między współadministratorami, określające zakresy odpowiedzialności za przetwarzanie danych
osobowych, znajdziesz tutaj: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.
Według nich, Meta Platforms Ireland Ltd. przejęło podstawową odpowiedzialność zgodnie z RODO za
przetwarzanie danych na potrzeby statystyk oraz za wypełnienie wszystkich stosownych zobowiązań
w ramach RODO.
Śledzenie aktywności na stronach internetowych może mieć miejsce niezależnie od tego, czy jesteś
zalogowany lub zarejestrowany na portalu społecznościowym. Zaznaczam, że nie mam żadnego
wpływu na śledzenie aktywności w Internecie stosowane przez dany portal społecznościowy i nie
mogę go np. wyłączyć.
Szczegółowe informacje na temat śledzenia aktywności możesz znaleźć w politykach prywatności
operatorów portali społecznościowych. Co do statystyk, które otrzymuję od operatorów, mam na nie
ograniczony wpływ i mogę uniemożliwić ich przekazywanie tylko w ograniczonym zakresie. Jeśli
jesteś zalogowanym / zarejestrowanym użytkownikiem danego portalu społecznościowego,
zweryfikuj swoje ustawienia prywatności, aby odpowiadały Twoim preferencjom.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Informacje, które znajdują się w wiadomościach prywatnych przesyłanych mi za pośrednictwem
portali społecznościowych, będą przechowywane przez czas udzielenia odpowiedzi na przesłane
pytania (maksymalnie przez 5 lat) lub do momentu zakończenia współpracy bądź usunięcia Twojego
profilu użytkownika na portalu społecznościowym w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
W przypadku informacji posiadanych przeze mnie w ramach udostępnionych przez Ciebie
komentarzy, będą one dostępne na moim profilu do czasu usunięcia ich przez Ciebie.
Dane osobowe gromadzone przez dany portal społecznościowy tj. historia wpisów, historia
aktywności i wysyłanych wiadomości, podlegają przechowywaniu na zasadach określonych
regulaminem danego portalu społecznościowego.

Dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających moje profile w mediach społecznościowych, będą
przetwarzane przez czas dostępności tych danych w danym serwisie społecznościowym zgodnie z
jego regulaminem.

Pamiętaj, że poza mną administratorem Twoich danych osobowych jest operator danego portalu
społecznościowego, z którego korzystasz i za jego pośrednictwem odwiedzasz mój profil. Mam
ograniczony wpływa na sposób przetwarzania Twoich danych osobowych przez danego operatora
portalu społecznościowego. Zapoznaj się dodatkowo z regulaminem i polityką prywatności portalu
społecznościowego, z którego korzystasz i za pośrednictwem którego odwiedzasz mój profil.
Informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez operatorów znajdziesz tutaj:
● Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation
● Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875
● YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=pl-PL
● Pinterest: https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy
● Discord: https://support.discord.com/hc/pl/sections/115000344951-Polityka-


Przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursów

Jeśli bierzesz udział w organizowanym przeze mnie konkursie na mojej Stronie internetowej lub
w mediach społecznościowych, zasady przetwarzania danych osobowych mogą być odrębnie
określone w zasadach takiego konkursu. Jeśli nic innego nie wynika z tych odrębnych zasad, Twoje
dane osobowe, przekazane bezpośrednio przez Ciebie, przetwarzam w następujących celach i na
następujących podstawach prawnych:
1. przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy, poinformowania go o nagrodzie,
przekazania nagrody – na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
2. w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na mnie w związku z organizacją konkursu
i przekazaniem nagrody zwycięzcy, jeśli charakter danego konkursu i przyznanej nagrody tego
wymaga – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami podatkowymi;
3. w celu rozpatrywania reklamacji, ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń – co stanowi mój
prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. Jeśli
przyznanie nagrody będzie wiązało się z realizacją obowiązków podatkowych, podanie przez Ciebie
danych osobowych będzie obowiązkowe.


Przetwarzanie danych w związku z przesyłaniem wniosków dotyczących realizacji praw
wynikających z RODO

W związku z tym, że przysługują Ci określone prawa w związku z przetwarzaniem przeze mnie Twoich
danych osobowych, możesz do mnie kierować korespondencję w sprawie realizacji tych praw.
W związku z tym przetwarzam Twoje dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, oraz inne dane podane
w korespondencji prowadzonej z Tobą lub inną osobą, która w Twoim imieniu przesyła mi wniosek
o realizację Twoich praw na podstawie RODO. W przypadku, gdy wniosek nie jest przesyłany
bezpośrednio przez Ciebie, lecz przez pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego, przetwarzam
dodatkowo dane dotyczące tego pełnomocnika lub przedstawiciela, tj. ich dane identyfikacyjne, dane
kontaktowe oraz dane dotyczące rodzaju umocowania.

Dane osobowe wnioskodawców są przetwarzane przeze mnie w następujących celach i na
następujących podstawach prawnych:

1. na potrzeby prowadzenia kontaktu i korespondencji w sprawie przesłanego wniosku
dotyczącego realizacji praw na podstawie RODO – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
gdyż przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na mnie na mocy art. 12 ust. 1-3 RODO;
2. w celu archiwizacji korespondencji prowadzonej w sprawie obsługi przesłanego wniosku
dotyczącego realizacji praw na podstawie RODO, do celów dowodowych i wykazania, że
w terminie ustosunkowałam się do przesłanego wniosku, co stanowi mój prawnie
uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zgłoszonego żądania.
Dane osobowe są przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji, a następnie będą
archiwizowane w celach dowodowych do upływu okresu przedawnienia roszczeń.


Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być ujawniane przez mnie innym podmiotom, tj.:
1. moim podwykonawcom, kontrahentom, w szczególności podmiotom świadczącym usługi
prawne, szkoleniowe, księgowe, marketingowe, informatyczne (w większości przypadków są
to podmioty przetwarzające, z którymi zawarłam umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych);
2. bankom lub instytucjom pośredniczącym w dokonywaniu płatności w sklepie internetowym;
3. kurierom, poczcie;
4. podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;
5. w przypadku publikowania przez Ciebie treści na mojej Stronie internetowej lub na profilu
w mediach społecznościowych, Twoje dane osobowe mogą być też widoczne dla osób
odwiedzających Stronę internetową lub moje profile w mediach społecznościowych oraz dla
operatorów tych portali społecznościowych.


Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na stosowanie na Stronie internetowej reklamowych
plików cookie (o czym mowa niżej w Polityce prywatności) lub jeśli jesteś subskrybentem
Newslettera, analizuję dane dotyczące historii przeglądania przez Ciebie treści na Stronie
internetowej, historii transakcji dokonanych w sklepie internetowym, historii aktywności na moich
profilach w mediach społecznościowych, jak również dane pochodzące z wysyłanych przeze mnie
Newsletterów. Analiza ta jest podejmowana w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem Twoich
działań, zachowania kliknięć na Stronie internetowej lub w Newsletterze (jeśli go subskrybujesz).
Informacje te nie będą jednak wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny
sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Analiza ta ma na celu dobór wyświetlanych Ci reklam
podczas przeglądania stron internetowych oraz dobór oferowanych Ci produktów. Możesz otrzymać
oferty specjalne za pośrednictwem zindywidualizowanej reklamy e-mailowej, pocztowej lub
internetowej na mojej Stronie internetowej lub na zewnętrznych kanałach (np. w mediach
społecznościowych).


Transfer danych poza EOG

W związku z prowadzeniem przeze mnie profili lub kanałów na portalach społecznościowych, Twoje
dane osobowe są przetwarzane za pośrednictwem określonego portalu społecznościowego, którego
serwery mogą znajdować się w Stanach Zjednoczonych lub innym państwie poza Europejskim
Obszarem Gospodarczym (EOG). W przypadku przesyłania danych osobowych poza EOG operatorzy
portali społecznościowych są zobowiązani do stosowania odpowiednich zabezpieczeń, w
szczególności Standardowych Klauzul Umownych UE. W takich przypadkach możesz zażądać kopii
tych odpowiednich zabezpieczeń. Dokładniejsze informacje znajdziesz w politykach prywatności
poszczególnych portali społecznościowych.
W związku z korzystaniem przeze mnie z usług Google Analytics, poczty elektronicznej oraz
potencjalnie innych dostawców usług, Twoje dane osobowe również mogą być przekazywane do
państwa trzeciego, wyłącznie na podstawie odpowiednich zabezpieczeń przewidzianych w RODO,
w szczególności na podstawie Standardowych Klauzul Umownych UE.
W przypadku usługi Google Analytics zostało wdrożone na Stronie internetowej anonimowe
rejestrowanie adresów IP (tzw. maskowanie IP) poprzez kod „gat._anonymizelp();”. Dzięki temu
adres IP użytkownika jest na terytorium UE oraz EOG skracany przez Google. Tylko w wyjątkowych
przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany.  Więcej na temat
przetwarzania informacji w ramach usługi Google Analytics możesz przeczytać
tutaj:  https://policies.google.com/privacy


Przysługujące Ci prawa

W związku z przetwarzaniem przez mnie Twoich danych osobowych masz następujące prawa:
1. dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), w tym uzyskania kopii danych (art. 15
ust. 3 RODO),
2. sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (art. 16
RODO),
3. żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem (art. 17
RODO),
4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
5. otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie oraz ich
przenoszenia, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy w
sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),
6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku
przetwarzania ich w celu realizacji mojego prawnie uzasadnionego interesu, z przyczyn
związanych z Twoją szczególną sytuacją (art. 21 RODO),
7. cofnięcia udzielonych zgód w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, które miało miejsce na podstawie zgód przed ich cofnięciem.
Powyższe prawa możesz zrealizować, pisząc do mnie na adres e-mail: [ola@olarother.pl]

Dodatkowo, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO,
przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie. Szczegóły dotyczące składania skarg możesz znaleźć na
stronie UODO, pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/83/155


Pliki cookie

Na Stronie internetowej korzystam z plików cookie lub innych podobnych technologii. Pliki cookie to
niewielkie pliki tekstowe, zawierające informacje o Twojej aktywności na Stronie internetowej
i przechowujące je na urządzeniu, z którego wchodzisz na Stronę internetową.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa mogę przechowywać pliki cookie na Twoim urządzeniu,
jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania Strony internetowej (te pliki opisuję poniżej jako
niezbędne). Na stosowanie wszelkich innych rodzajów plików cookie (w szczególności analitycznych i
reklamowych) potrzebuję Twojego zezwolenia.
W ramach Strony internetowej korzystam z następujących rodzajów plików cookie:
1. Ściśle niezbędne pliki cookie, które zgodnie z prawem NIE wymagają Twojej uprzedniej
zgody, są niezbędne dla prawidłowego działania Strony internetowej, w tym do wykonywania
określonych zadań takich jak choćby wykonywanie usług, które zleciłeś za pośrednictwem
Strony internetowej, zapisywania Twoich preferencji (na przykład preferencji dotyczących
plików cookie), czy do utrzymywania Cię zalogowanego na Twoim koncie. Pliki te nie są
usuwane po zakończeniu przez Ciebie przeglądania strony internetowej, ale mają określony
czas ważności. Instalacja ściśle niezbędnych plików cookie nie wymaga Twojej uprzedniej
zgody: są one automatycznie instalowane na Twoim urządzeniu, kiedy wchodzisz na Stronę
internetową lub dokonujesz konkretnych wyborów na stronie.
2. Pliki cookie wydajnościowe są wykorzystywane do weryfikacji liczby odwiedzin Strony
internetowej i źródeł, z których trafiłeś na moją Stronę internetową, co służy analizie
skuteczności Strony internetowej oraz do identyfikacji obszarów wymagających poprawy. Te
pliki cookie wymagają Twojej uprzedniej zgody.
3. Funkcjonalne pliki cookie są potrzebne do realizacji określonych funkcji na Stronie
internetowej, na przykład funkcji wideo lub czatów na żywo. Mogą być wykorzystywane na
przykład do przechowywania danych technicznych koniecznych do odtwarzania treści wideo
lub audio, które możesz chcieć obejrzeć lub odsłuchać na stronie. Te pliki cookie wymagają
Twojej uprzedniej zgody.
4. Pliki cookie związane z reklamami i ich odbiorcami, wśród których mogą znajdować się pliki
podmiotów trzecich. Te pliki wymagają Twojej uprzedniej zgody. Te podmioty trzecie mają
dostęp do informacji zebranych przez swoje pliki cookie. Są to następujące podmioty:
o Google Inc. (poprzez usługę Google Analytics i Google Doubleclick i, gdzie ma to
zastosowanie, przez wtyczkę Google Plus);
o Facebook (przez wtyczki);
o Instagram (przez wtyczki);

Pliki cookie związane z reklamami i ich odbiorcami mogą obejmować profilujące pliki cookie, czyli
takie, które tworzą profile użytkowników w celu dostarczania reklam zgodnych z preferencjami
okazanymi przez użytkowników podczas korzystania z Internetu wykorzystywane do celów
reklamowych oraz pliki cookie do retargetingu, które są używane w celu dostarczania reklam
dotyczących produktów podobnych do tych, którymi wykazałeś zainteresowanie (np. wyświetlają
strony o produktach, które odwiedziłeś na mojej Stronie internetowej, kiedy przeglądasz strony
powiązane) lub do pomiaru efektywności kampanii marketingowych (mojej lub podmiotów trzecich).
5. Pliki cookie mediów społecznościowych, które umożliwiają operatorom portali
społecznościowych instalowanie ich własnych plików cookie poprzez ich wtyczki. Te pliki
wymagają Twojej uprzedniej zgody. Są one zarządzane bezpośrednio przez podmioty trzecie
i mogą być także używane, kiedy przeglądasz inne strony, aby dostarczyć Ci reklamy, które są
zgodne z Twoimi preferencjami.

Jak wskazałam powyżej, w celu stosowania innych plików cookie niż niezbędne konieczna jest Twoja
zgoda. W związku z tym, gdy pierwszy raz odwiedzasz moją Stronę internetową, wyświetla Ci się
baner z informacją o plikach cookie. W przyszłości, podczas kolejnych odwiedzin na Stronie
internetowej nie powinien on się już wyświetlać, gdyż niezbędne pliki cookie zapiszą Twoje
preferencje.
W każdej chwili możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies, w tym wycofać zgodę na stosowanie
poszczególnych rodzajów plików cookies, korzystając z panelu ustawień cookies dostępnego na dole
strony internetowej pod przyciskiem „Ustawienia”.


Zmiany Polityki prywatności

Niniejsza Polityka prywatności może zostać zaktualizowana w przypadku zmiany przepisów
prawnych, które mają wpływ na przetwarzanie Twoich danych osobowych lub stosowanie plików
cookie, jak również jeśli zmianie ulegną procesy przetwarzania przeze mnie danych osobowych i
rodzaje wykorzystywanych plików cookie. Aktualną obowiązującą wersję Polityki prywatności
znajdziesz zawsze pod tym linkiem.

Scroll to Top